За нас
Счетоводство
Цени
Полезни връзки
Работа при нас
За контакти
 

Счетоводство

 • счетоводство на малки и средни фирми
 • едностранно или двустранно счетоводство
  изготвяне на документи за регистрация на фирми по ДДС
 • подготовка на дневници за ДДС , Справка - декларация за ДДС и подаването им към НАП
 • изготвяне и подаване на VIES декларации
 • водене на складово стопанство по вид, количество и стойност на суровини, материали, готова продукция, стоки и др.
 • амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи
  определяне минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи и професии
 • изготвяне на ведомости за работна заплата, ДОО, здраво осигуряване, ДОД и подаване на декларации на 1 и 6 към НАП.
 • изготвяне на граждански договори и начисленията свързани с тях
  представяне на документи към НОИ във връзка със заверка на осигурителни книжки и ревизии
 • изготвяне на документи към банки във връзка с кредити
 • изготвяне на платежни документи към банки
 • водене на аналитична отчетност според потребностите на фирмата
 • предложение за вътрешна организация на работата и документооборота
 • разработка на индивидуален сметкоплан
 • изготвяне на периодични и текущи справки за състоянието на фирмата или само по отделни показатели
 • текущ анализ и контрол на стопанската дейност
 • окончателно годишно оформяне и попълване на декларации за физически и юридически лица , и всичките им приложения
  резултати, изводи и предложения за промяна и развитие
 • изготвяне на счетоводни отчети и справки към НАП при проверки и ревизии
 • изготвяне и подаване на годишен отчет към НСИ
 • изготвяне на отчети и справки през текущата година към НСИ
 • поемане на защита при проверка и ревизия от различните контролни органи